Skip to main content

BAĞIŞÇI AYDINLATMA METNİ

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na (“Mor Çatı“) bağışta bulunmanız nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK“) ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olarak aydınlatmak için işbu Bağışçı Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. Bahsi geçen kanun gereği tarafınıza verilmesi gereken bilgiler aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır. 

Derneğimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz nelerdir

– Kimlik bilgisi (ad-soyad)

– Kredi kartı numarası (talep ettiğiniz ödeme yöntemi gerektirdiği takdirde)

– Telefon numarası

– Adres

– E-posta adresi

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

Mor Çatı tarafından toplanan kişisel verilerin işlenme amaçları,

– Bağış işleminin gerçekleştirilmesini sağlamak, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve taleplerinizi çözümlemek;

– 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek;

– Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek;

– Hakkınızda işlemekte olduğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktır.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ile hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz fiziki ortamda, e-posta veya telefon gibi elektronik ortamda, anket yapılması da dâhil olmak üzere, sizlerin beyanlarına istinaden toplanmaktadır. Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, vakfımızın hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması veya derneğimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarılması

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmek üzere paydaşlarımızla; 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uyarınca izin verilen kurum ve kuruluşlar, işbirliğinde bulunduğumuz diğer sivil toplum kuruluşları ve kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişileri ve özel kişilerle paylaşabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız

Mor Çatı tarafından işlenen kişisel verilerle ilgili KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin,

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere silme veya düzeltme işlemlerinin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre [email protected] adresine e-posta göndererek ya da Kocatepe Mah. Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Apartmanı No.:17 Kat 5 – D: 11, Beyoğlu  İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin vakfımız için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.