Skip to main content
Raporlar

Mor Çatı Deneyimi Kadına Yönelik Şiddete Dair Neler Anlatıyor?

By 28 Şubat 2020No Comments

Bu rapor Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle yürütmekte olduğumuz “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında Mor Çatı’nın 2017 yılında topladığı verilere dayanarak hazırlandı. Proje kapsamında iki yıl boyunca çift katmanlı bir çalışma yürütüldü: Bir yandan Mor Çatı politikasını ve çalışmalarını veri temelli bir yaklaşımla desteklemek üzere bir veri toplama modeli ve elektronik başvuru takip sistemi kuruldu ve bu modelin yaygınlaşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Öte taraftan, ulusal düzeyde kamu otoritelerinin ve bu alanda çalışan aktörlerin etkili ve bütüncül politikalar üretmesi ve uygulamalarını çeşitlendirmesi ve geliştirmesi için veri temelli bir yaklaşımın benimsemesi gerektiği savunularak yayınlar üretilip çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bu rapor ise geliştirilen model kapsamında ve program ile bir yıl boyunca toplanan bilgiler ve Mor Çatı deneyimi ışığında erkek şiddetinin yaygınlığı ve etkileri, kadınların deneyimleri ve mücadele yöntemleri, mevcut yasalar ve diğer mekanizmalar ile bunların uygulamaları ve etkinliğine dair somut verilere dayanarak bir durum tespiti yapmayı amaçlamaktadır. Çalışma, Mor Çatı deneyimi ile sınırlı olmakla birlikte kadına yönelik şiddet alanında eleştirel bilgi üretimine katkı sağlamayı, bu alandaki verilerin işlenmesi ve yorumlanması için gerekli ortak ölçütlerin oluşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Kadına Yönelik Şiddet Değerlendirme Raporu

Leave a Reply